СЕКТОР КОРИСНИЧКИХ ПОСЛОВА

Руководилац сектора

Ивана Крајишник, струковни менаџер

 

Служба корисничких послова и утужења

Рад службе организован је кроз три одељења:

 • Одељење корисничких послова,
 • Одељење рекламација и
 • Одељење утужења.

Опис послова и услуга:

 • Пријем и обрада приговора-рекламација корисника на пружене услуге
 • Израда предлога за извршење на основу веродостојне исправе (принудна наплата - тужбе)
 • Утврђивање и обрада статуса корисника (евидентирање нових корисника услуга и ажурирање података о корисничком статусу)
 • Унос података о месечној потрошњи воде за све категорије потрошача и израда фактура
 • Утврђивање привремене прерасподеле потрошње воде за стамбено-пословне објекте
 • Израда радних налога
 • Информисање корисника о свим питањима од значаја за уредно водоснабдевање

Шеф службе: Зоран Милисављевић, струк. економиста

 

Служба финансијске оперативе

Опис послова и услуга:

 • Пријем странака по питању наплате;
 • Припрема потребне документације за искључење и утужење корисника ради наплате потраживања;
 • Сравњење финансијских картица корисника;
 • Склапање Споразума о отплати дуга на рате;
 • Израђује одговоре по примљеним актима од странака;
 • Сарађује са државним органима у циљу наплате потраживања;
 • Сарађује са другим службама у оквиру предузећа;
 • Учествује у комисијама и тимовима везаним за наплату потраживања;

Шеф службе: Марко Милојевић, спец.струк.менаџ.

 

Служба очитавања водомера

Опис послова и услуга:

 • Очитавање водомера свих категорија корисника.

Шеф службе: Војкан Ресавац