СЕПАРАТ

ЈКП Водовод Смедерево је, као имаоц јавних овлашћења, у складу са обавезама које проистичу из чл. 2 ст. 1 тачка 68 Закона о планирању и изградњи, као и из чл. 6 Правилника о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивања сепарата („Сл. Гласник РС“ бр.33/15), донео сепарат.

Сепарат

Сепарат о техничким условима изградње