СЕКТОР ТЕХНИЧКО РАЗВОЈНИХ ПОСЛОВА

СЕКТОР ТЕХНИЧКО РАЗВОЈНИХ ПОСЛОВА

Руководилац сектора

Лидија Бруј, дипломирани грађевински инжењер

Рад техничке службе и прикључака организован је кроз :

 • Одељење за техничку документацију и ГИС
 • Одељење техничко развојних послова
 • Одељење прикључака и услуга
 • Одељење диспечера

Сектор техничко развојних послова обавља следеће послове :

 • планирање инвестиција у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији Града Смедерева
 • издавање услова за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу у оквиру система централне евиденције обједињене процедуре - ЦЕОП
 • издавање урбанистичких и других услова и сагласности у поступку израде пројектне документације
 • обрада захтева за изградњу водоводне и канализационе мреже
 • обрада захтева и издавање техничких услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу и раздвајање прикључака
 • откривање и евидентирање нелегалних прикључака
 • легализација нелегалних прикључака и регистрација потрошача нелегалних прикључака
 • припрема документације, прибављање услова и сагласности ималаца јавних овлашћења за потребе извођења радова на прикључењу на водоводну и канализациону мрежу у оквиру система централне евиденције обједињене процедуре, за потребе израде пројектне документације, за потребе озакоњења имовине за ЈКП Водовод, за потребе вршења техничког прегледа објеката ЈКП Водовод и сл.
 • праћење израде пројектне документације (пројекти за грађевинску дозволу, пројекти изведеног стања мреже и објеката ВиК градског водоводног система и села са аутономним системом , елаборати и др.) и архивирање исте
 • израда спецификација уграђеног материјала и ангажоване радне снаге и средстава рада приликом отклањања кварова и интервенција на водоводној и канализационој мрежи и прикључцима, за потребе обрачуна интерних трошкова или наплате осигурања и сл.
 • израда техничких спецификација у поступку јавних набавки
 • отварање и обрада радних налога
 • израда стручних мишљења и анализа, предмера и предрачуна и др.
 • послови одговорног извођача радова и стручног надзора на изградњи и реконструкцији објеката водоснабдевања и одвођења отпадних вода
 • коресподенција са органима градске управе, грађанима, правним лицима и др.
 • успостављање система управљања отпадом
 • диспечерска служба.