СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

Чине четири службе и једно одељење на челу са руководиоцем Сектора заједничких послова:

 

  1. Служба економских и финансијских послова
  2. Служба правних, кадровских и општих послова
  3. Служба рачуноводства
  4. Служба информационих система
  5. Одељење за комерцијалне послове

 

Важни контакти :

Рачуноводство:         racunovodstvo@sdvodovod.co.rs

Ванредне услуге:      vanredne.usluge@sdvodovod.co.rs

Набавка:                    nabavka@sdvodovod.co.rs

 

  • У оквиру Службе економских и финансијских послова обављају се послови који се односе на област економског пословања, сарадњу са другим предузећима, носиоцима платног промета и осталим корисницима, обезбеђивање обртних средстава потребних за нормалан рад предузећа, благајничко пословање, издавање рачуна за ванредне услуге, праћење и планирање обавеза предузећа, израду периодичних и коначних финансијских планова, анализа и извештаја.

 

-У оквиру Службе правних, кадровских и општих послова обављају се правни, кадровски  и општи послови, као и послови јавних набавки. Служба сарађује са државним органима, институцијама, установама и другим предузећима у домену правних послова, ради на изради свих нормативних аката предузећа, прати и даје правна тумачења приприме законских прописа, обавља кадровске послове у предузећу и води потребне кадровске евиденције, обавља послове заступања предузећа у судским и управним поступцима, учествује у припреми годишњег плана јавних набавки и спроводи поступак јавнена бавке, затим се обављају послови пријема и завођења пошиљки, вођење евиденционих књига, послови архивирања и чувања документације предузећа.

 

-У оквиру Службе рачуноводства обављају се послови везано за финансијско-књиговодствене послове, послови сравњења потраживања и обавеза предузећа са купцима и добављачима и надлежним органима по основу јавних прихода, послови израде периодичних и завршних рачуна, финансијских планова, анализа и извештаја, послови контирања свих материјално - финансијских докумената и других књиговодствених исправа, послови вођења евиденције о обрачуну плаћања пореза на додату вредност и други послови у складу са законом, врши обрачун зарада и накнада зарада.

 

-У оквиру Службе информационих система обављају се послови програмирања на одржавању постојећих софтверских пакета и обраду већ постојећих апликација, послови контроле исправности рада свих рачунара и њихово сервисирање на нивоу целог предузећа. Послови системске анализе постојећих и нових апликација.

 

-У оквиру Одељења за комерцијалне послове обављају се послови претходне припреме и организације оних набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује. Врши се анализа цена на тржишту ради прикупљања понуда за набавке које треба спровести, прате се залихе основних материјала, врши попис стања залиха у магацину, послови комплетирања документације потребне за рад магацина и рачуноводства, послови квантитативног и квалитативног пријема материјала у магацин.